Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczyciel: ERGO HESTIA
1. Z czego wynika odpowiedzialność cywilna Trenera Personalnego ?

Odpowiedzialność cywilna jest rodzajem odpowiedzialności prawnej , z którą wiąże się obowiązek ponoszenia przewidzianych przez prawo negatywnych skutków zachowania własnego lub w szczególnych przypadkach także zachowania innych osób. Odpowiedzialność cywilna wynika z prawa cywilnego (art.415 i następne kc).

Ogólna zasada brzmi: ten kto wyrządził szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia !2. Jakie sytuacje mogą wiązać się odpowiedzialnością cywilną Trenera Personalnego za szkodę ?

Trener personalny mimo doświadczenia i teoretycznej wiedzy może popełnić błąd skutkujący szkodą np.:

- podczas treningu na sali nie założy odpowiednich zasięgów na sztandze powodując w efekcie ciężki uraz głowy Poszkodowanego (podopiecznego);
- podczas treningu z ergometrem nie objaśni działania tego przyrządu powodując w następstwie uraz barku i kręgosłupa Poszkodowanego (podopiecznego)
- podczas demonstracji sposobu wykonania ćwiczenia uszkodzi sprzęt, ubranie Poszkodowanego3. Forma zatrudnienia Trenera Personalnego (sprawcy), a naprawienie szkody.

Naprawienie szkody może wiązać się dla Trenera Personalnego z dotkliwymi konsekwencjami natury finansowej, które zależą od tego w jakiej formie jest on zatrudniony.

- Umowa o pracę z klubem – odpowiedzialność ponosi w pierwszej kolejności klub, który następnie może wystąpić z regresem do trenera, jednak do wysokości 3 krotności jego wynagrodzenia.
- Umową cywilnoprawna z klubem – odpowiedzialność ponosi w pierwszej kolejności klub, który następnie może wystąpić z regresem do trenera, do wysokości wyrządzonej szkody.
- Prowadzenie własnej działalności gospodarczej – odpowiedzialność ponosi wyłącznie trener i jest on obowiązany pokryć wyrządzoną przez siebie szkodę w pełnej wysokości4. Kto jest Poszkodowanym i uzyskuje wypłatę ?

Poszkodowanym przez Trenera Personalnego najczęściej jest jego Podopieczny, który doznał szkody na osobie (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć) lub szkody na mieniu (uszkodzenie, zniszczenie mienia).

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego koszty. Trener Personalny musi zwrócić poszkodowanemu wszelkie konieczne i celowe wydatki pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, np.: koszty leczenia, lekarstw, dodatkowej pomocy pielęgniarskiej, koszty konsultacji ze specjalistami, koszty nabycia protez, okularów, wózka inwalidzkiego, wydatki na dojazdy na zabiegi, wydatki na dojazdy osób najbliższych do szpitala, koszty związane ze specjalną dietą. Poszkodowany może ponadto żądać zwrotu utraconych korzyści, jeśli w wyniku wyrządzenia szkody na osobie nie osiągnął dochodu, którego się spodziewał. Może on również żądać zadośćuczynienia za ból i cierpienie spowodowanie szkodą. W razie uszkodzenia mienia Podopiecznego naprawienie szkody obejmuje koszty naprawy zniszczonej rzeczy oraz zwrot utraconych korzyści wynikających ze szkody.5. Jakie koszty pokrywa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ERGO HESTIA ?

Ubezpieczenie OC ma zminimalizować skutki finansowe odpowiedzialności cywilnej Trenera Personalnego.

ERGO Hestia przejmuje na siebie w zastępstwie Trenera Personalnego obowiązek naprawienia szkody i wypłaty Poszkodowanemu, odszkodowania w granicach sumy gwarancyjnej.